კონფიდენციალურობის პოლიტიკა (შეხედე რუსულად)

შპს "აქსიომა სქულ" გუნდი გულწრფელად და პასუხისმგებლობით გვარწმუნებს, რომ ჩვენ ვაკეთებთ და გავაკეთებთ ყველაფერს, რაც შესაძლებელია, რომ ჩვენი კომუნიკაციის კონფიდენციალობა მაღალ დონეზე იყოს.
შპს "აქსიომა სქულ" აღიარებს და იზიარებს თითოეული ადამიანის უფლებას განახორციელოს კონტროლი საკუთარ პირად მონაცემებზე და მათი დაცვის მნიშვნელობაზე. კლიენტის მიერ თქვენი პერსონალური მონაცემების მიწოდება არის თქვენი ნდობის აქტი, ამიტომ ჩვენი მხრიდან ჩვენ მივიღებთ ყველა საჭირო ზომას ნდობის გასამართლებლად.
კონფიდენციალურობის ეს პოლიტიკა პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით ეხება ყველა იმ ინფორმაციას, რომლის მიღებაც შეგვიძლია ვებგვერდზე განთავსებული საიტის ვიზიტორების შესახებ: https: // axiomaschool.ge/, ორგანიზებული საქართველოს რეზიდენტის მიერ - შპს "აქსიომა სქულ"

1. განმარტებები, რომლებიც გამოიყენება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში:

1.1 კონტრაქტორი (ადმინისტრაცია) - აქსიომა სქულ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (LLC). საიდენტიფიკაციო ნომერი: 400351533 (ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების საჯარო რეესტრიდან B23014805, 06/02/2023– დან). (ადგილმდებარეობა (იურიდიული მისამართი): საქართველო, თბილისი, Nadzaladevi District, Tornike Eristavi Street N29, Building N6) - იურიდიული პირი - საქართველოს რეზიდენტი, რომელიც იღებს ვალდებულებას შეასრულოს გარკვეული იურიდიული ქმედებები მომხმარებლის სახელით, რომელიც მიმართულია მომხმარებლების მოსაზიდად და აქვს ინფორმაციის გაგზავნის უფლება, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ ექსკლუზიურად, რეკლამირება, მომხმარებლის შესახებ მომსახურების ხელშეკრულების პირობებით.
1.2 მომხმარებელი - ვებგვერდის მომხმარებელი - საქართველოს ბიზნეს პირი (იურიდიული ან ფიზიკური პირი), და რომელიც თანამშრომლობს axiomaschool.ge Service– სთან შეთანხმებით მომსახურების ხელშეკრულებით.
1.3 დამკვეთის წარმომადგენელი - საიტის მომხმარებელი, დამკვეთის თანამშრომელი, ან / და მფლობელი პირი, მინდობილობის / სხვა დოკუმენტის საფუძველზე, უფლებამოსილია წარმოადგინოს მომხმარებლის ინტერესები, ჰქონდეს ინდივიდუალური სააღრიცხვო ინფორმაცია ავტორიზაციისთვის, მომხმარებლის შესახებ ინფორმაციის განთავსების უფლებით.
1.4 მომხმარებელი - პირი, რომელიც დარეგისტრირებულია საიტზე.
1.5 კლიენტი - პირი, რომელიც შეიძინა ან / და აპირებს მომხმარებელთა მომსახურების შეძენა კონტრაქტორის დახმარებით.
1.6 შეკვეთის დამუშავება - კონტრაქტორის მიერ დაზუსტების მიზეზი კლიენტის მოთხოვნის მიზეზების შესახებ, ინფორმაციის მიწოდება კლიენტისთვის მიწოდებული მომსახურებების ხასიათისა და ტიპების, მოცულობის, მომხმარებლის და მისი მიღების დროისა და დროისა და მომხმარებლისთვის საჭირო სხვა ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, რომ ამ ტიპის მომსახურება უზრუნველყოს მოქმედი კანონმდებლობით.
1.8 განცხადებები - ინფორმაცია, რომელიც განთავსებულია მომხმარებელთა პირადი ანგარიშის საშუალებით, ვებგვერდზე https://axiomaschool.ge.
1.9 მომსახურება - ინფორმაცია ან / და სარეკლამო მომსახურება, რომელსაც კონტრაქტორი აწვდის მომხმარებელს მომსახურების ხელშეკრულების შესაბამისად.
1.12 მომხმარებელთა მომსახურება - მომხმარებლის სამედიცინო მომსახურება, რომელიც მომხმარებელმა მიაწოდა კლიენტს.
1.13 მომსახურების წესები - ინტერნეტში გამოქვეყნებული დოკუმენტი https://axiomaschool.gerules.html, რომელიც აღწერს axiomaschool.ge სამსახურის გამოყენების წესებს. მომსახურების წესები სავალდებულოა axiomaschool.ge სამსახურის ყველა მომხმარებლის მიერ მიღებისთვის.
1.14 კონფიდენციალურობის პოლიტიკა - ინტერნეტში გამოქვეყნებული დოკუმენტი შემდეგ საიტზე: https: //axiomaschool.geprivaсy.html, სადაც აღწერილია axiomaschool.ge სამსახურის კონფიდენციალურობის ზომების კომპლექტი. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა სავალდებულოა axiomaschool.ge სამსახურის ყველა მომხმარებლისათვის.
1.15 ვებსაიტზე - გრაფიკული და საინფორმაციო მასალების ერთობლიობა, ასევე კომპიუტერული პროგრამებისა და მონაცემთა ბაზა, რომელიც უზრუნველყოფს ინტერნეტში ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობას ქსელურ მისამართზე https: // axiomaschool.ge, აგრეთვე ინტერნეტში განთავსებული ინტერნეტ გვერდების ყველა შინაარსი axiomaschool.ge.
1.16 სერვისი axiomaschool.ge - საიტი, ონლაინ მომსახურება, რომელიც ორგანიზებულია საქართველოს რეზიდენტის მიერ - შპს აქსიომა სქულ ვებგვერდზე: https: // axiomaschool.ge.
1.17 პერსონალური მონაცემები საქართველოში - იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებულ ფიზიკურ პირთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია. პიროვნების იდენტიფიცირება შესაძლებელია, როდესაც შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირება პირდაპირ ან არაპირდაპირი გზით, კერძოდ, საიდენტიფიკაციო ნომრით ან დამახასიათებელი ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური მახასიათებლებით.
1.19 მონაცემთა დამუშავება - ნებისმიერი მოქმედება, რომელიც შესრულებულია მონაცემებთან მიმართებაში, რომელიც გამოიყენება ავტომატური, ნახევრად ავტომატური ან ავტომატური საშუალებების გამოყენებით, კერძოდ, შეგროვება, ჩაწერა, ფოტოგრაფია, აუდიო, ვიდეოჩანაწერი, ორგანიზება, შენახვა, შეცვლა, აღდგენა, აღდგენა, გამოყენება ან გამჟღავნება ტრანსმისიის მიზნებისათვის, მონაცემთა გავრცელება ან მასზე წვდომის სხვა გზით უზრუნველყოფა, ჯგუფური და კომბინირებული, მონაცემთა დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება.
1.20 მონაცემთა ავტომატური დამუშავება - მონაცემთა დამუშავება ინფორმაციული ტექნოლოგიის გამოყენებით;
1.21 ნახევრად ავტომატური მონაცემების დამუშავება - მონაცემთა დამუშავება ინფორმაციული ტექნოლოგიის გამოყენებით ან არა-ავტომატური საშუალებების გამოყენებით;
1.22 მონაცემთა სუბიექტი - ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომლის მონაცემებიც დამუშავებულია;
1.23 თანხმობა - მონაცემთა ნებაყოფლობითი თანხმობა, რომელიც ექვემდებარება მის შესახებ მონაცემების დამუშავებას გარკვეული მიზნებისათვის, რაც გამოიხატება ზეპირად, ტელეკომუნიკაციით ან სხვა სათანადო საშუალებით, შესაბამისი ინფორმაციის მიღების შემდეგ, რაც საშუალებას გაძლევთ ნათლად ჩამოაყალიბოთ მონაცემთა სუბიექტის ნება;
1.25 მონაცემთა დამმუშავებელი - საჯარო დაწესებულება, ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ინდივიდუალურად ან სხვა პირებთან ერთად განსაზღვრავს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების მიზნებსა და საშუალებებს, უშუალოდ ან უფლებამოსილი პირის დახმარებით, ამუშავებს მონაცემებს;
1.26 უფლებამოსილი პირი - ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ამუშავებს მონაცემებს იმ პირის ან მისი სახელით, რომელიც ამუშავებს მონაცემებს;
1.27 მონაცემთა მიმღები - კერძო ან საჯარო დაწესებულება, ფიზიკური ან იურიდიული პირი, კერძო ან საჯარო სექტორის თანამშრომელი, რომელსაც გადაეცა მონაცემები, გარდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორისა.;
1.28 მესამე მხარე - ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, საჯარო დაწესებულება, გარდა მონაცემთა სუბიექტი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, მონაცემთა დამმუშავებელი და უფლებამოსილი პირი;
1.29 ფაილური სისტემა - მონაცემთა სტრუქტურირებული სერია, რომელიც მდებარეობს და ხელმისაწვდომია კონკრეტული კრიტერიუმებით;
1.30 ფაილური სისტემის დირექტორია - ფაილური სისტემის სტრუქტურისა და შინაარსის დეტალური აღწერა;
1.31 File System Directory Registry - რეესტრი, რომელიც უზრუნველყოფს არსებული ფაილური სისტემების დეტალურ ჩანაწერებს;
1.32 მონაცემთა დაბლოკვა - მონაცემთა დამუშავების დროებითი შეჩერება;
1.33 მონაცემთა დეპერსონალიზაცია არის მონაცემების მოდიფიცირება, რის შედეგადაც შეუძლებელია მონაცემთა სუბიექტთან მათი ურთიერთობის დადგენა, ან მოითხოვს არაპროპორციული ძალისხმევა, ფულის და დროის ხარჯვა;
1.34 საიდენტიფიკაციო ნომერი - პირადობის მოწმობის ნომერი ან პიროვნებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა საიდენტიფიკაციო ნომერი, რომელთანაც შესაძლებელია ფაილთა სისტემაში მონაცემების პოვნა (რომელშიც ასევე ხორციელდება საიდენტიფიკაციო ნომერი) ან მისი გამჟღავნება;
1.35 პირდაპირი მარკეტინგი - საქონლის, მომსახურების შეთავაზება, მუდმივი ან დროებითი სამუშაო ფოსტით, ტელეფონით, ელ.ფოსტით ან სხვა სატელეკომუნიკაციო საშუალებებით.
1.37 Cookies - არის მცირე ზომის ტექსტური ფაილები, რომლებიც შეიცავს მცირე რაოდენობით ინფორმაციას და იტვირთება მომხმარებლის კომპიუტერში ან სხვა მოწყობილობაში საიტის სერვერისგან.
1.38 ვებ შუქურები - ვებ შუქურები - ელექტრონული სურათები, რომლებიც საშუალებას აძლევს საიტს დათვალოს იმ მომხმარებლების რაოდენობა, რომლებიც კონკრეტულ გვერდზე სტუმრობენ და გარკვეულ ქუქი-ფაილებზე წვდომას უზრუნველყოფენ.
1.39 პიქსელების მიკვლევა - პიქსელების თვალთვალისთვის, რომლებიც გამოიყენება საიტის ვიზიტორთა რაოდენობის დასათვლელად.

2. ზოგადი დებულებები

2.1 ს axiomaschool.ge კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შემუშავებულია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და არეგულირებს ურთიერთობებს ვებგვერდის ვიზიტორებთან და მომსახურების მომხმარებლებთან.

2.2 ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ეხება ყველა ინფორმაციას, რომელსაც ადმინისტრაციას შეუძლია მომხმარებლის შესახებ საიტის და ადმინისტრაციული სამსახურის გამოყენების დროს. მომსახურების გამოყენება გულისხმობს მომხმარებლის მიერ უპირობო თანხმობას ამ წესთან და მასში მითითებული მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავების პირობებთან. ამ პირობებთან შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, მომხმარებელმა თავი უნდა შეიკავოს მომსახურების გამოყენებისგან.

2.3 კონფიდენციალურობის ეს პოლიტიკა ეხება მხოლოდ საიტს. ადმინისტრაცია არ აკონტროლებს და არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის საიტებზე, რომელზეც მომხმარებელს შეუძლია დააჭიროთ საიტზე განთავსებულ ბმულებს.

2.4 ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს მომხმარებლების პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობას (სპეციალური კატეგორიის პირადი მონაცემების ჩათვლით, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ ექსკლუზიურად, პირადი მონაცემების ჩათვლით) - რომელთა იდენტიფიცირება ნებისმიერი გზით შესაძლებელია საიტის გამოყენებისას, ან axiomaschool.ge სერვისის საშუალებით მომსახურების შეკვეთისას/.

2.5 ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას შეცვალოს ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ნებისმიერ დროს, განსაკუთრებული შეტყობინების გარეშე. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობებში ნებისმიერი ცვლილება განთავსდება ამ საიტზე და ძალაში იქნება გამოქვეყნების მომენტიდან.

2.6 მომსახურების შემდგომი გამოყენება კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებების შეტანის შემდეგ ნიშნავს მომხმარებლის მიერ ამგვარი ცვლილებების სრულ, შეუზღუდავ და უპირობო მიღებას.

2.7 მომხმარებელთა პირადი მონაცემების დამუშავებისას, ადმინისტრაცია ხელმძღვანელობს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ ექსკლუზიურად, „საქართველოს პირადი მონაცემების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 2011 წლის 28 დეკემბრის 56 5669-წინააღმდეგ (ცვლილებით).

3. მომხმარებელთა პირადი ინფორმაცია, რომელსაც ადმინისტრაცია იღებს და ამუშავებს, ინფორმაციის გამოყენების დამუშავების მიზნებს

3.1 ადმინისტრაცია აგროვებს და ინახავს მხოლოდ იმ პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც აუცილებელია სამსახურის ფარგლებში მომსახურებისთვის..

3.2 ადმინისტრაციის მიერ მომხმარებლის მიერ მიღებული პირადი მონაცემების კატეგორიები:
3.2.1 გვარი, სახელი, მამისახელი (საჭიროების შემთხვევაში);
3.2.2 ტელეფონის ნომერი;
3.2.3 ელექტრონული მისამართი;3.2.4 სხვა ინფორმაცია (საჭიროების შემთხვევაში).

3.3 ადმინისტრაციას ასევე უფლება აქვს მომხმარებელს გაუგზავნოს შეტყობინებები ახალი პროდუქტებისა და მომსახურების, სპეციალური შეთავაზებებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების შესახებ (პირდაპირი მარკეტინგი). მომხმარებელს ყოველთვის შეუძლია უარი თქვან საინფორმაციო შეტყობინებების მიღებაზე ადმინისტრაციის მიერ წერილის გაგზავნის გზით "კონტაქტების" განყოფილებაში მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე, რომელზეც აღინიშნება "ახალი პროდუქტებისა და სერვისებისა და სპეციალური შეთავაზებების შესახებ უარი თქვას."

3.4 ინფორმაციის დამუშავების მიზანი: მომხმარებლისთვის ადმინისტრაციის ვებსაიტზე განთავსებულ სერვისებზე, ინფორმაციას ან / და მასალებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ხელშეკრულებების დადება, ბრძანების დეტალების დაზუსტება.

3.5 ადმინისტრაციას შეუძლია გამოიყენოს მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია (მონაცემები) შემდეგი მიზნებისათვის:
3.5.1 მხარის იდენტიფიცირება გაწეული მომსახურების ფარგლებში.
3.5.2 მომხმარებლის პერსონალურად მომსახურება.
3.5.3 მომხმარებელთან კომუნიკაცია, შეტყობინებების გაგზავნის, თხოვნებისა და ინფორმაციის გაგზავნის ჩათვლით, სამსახურის გამოყენებასთან, მომსახურების მიწოდებასთან, აგრეთვე მომხმარებლისგან თხოვნებისა და პროგრამების დამუშავებასთან დაკავშირებით.
3.5.4 მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება, გამოყენების მარტივია, ახალი სერვისების შემუშავება.
3.5.5 სარეკლამო და საინფორმაციო მასალების მიზანია.
3.5.6 სტატისტიკური და სხვა კვლევები ანონიმური მონაცემების საფუძველზე.

6. თანხმობა ინფორმაციის შეგროვებასა და გამოყენებასთან დაკავშირებით

6.1 საიტის სერვისების გამოყენებისას, ადმინისტრაცია სთხოვს უზრუნველყოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები, რომლებიც გამოიყენება საიტზე მომხმარებლის ანგარიშის გასააქტიურებლად, მომხმარებლისთვის მომხმარებლის სერვისების მიწოდებას, მომხმარებლებთან ურთიერთობისას მისი ანგარიშის სტატუსის შესახებ და ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული სხვა მიზნებისათვის.

6.2 სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, ელ.ფოსტის მისამართი და მომხმარებლის შესახებ სხვა ინფორმაცია შეიძლება მოეთხოვებოდეს სამსახურის წვდომას.

6.3 მომხმარებელს ასევე ვთავაზობთ პაროლის შექმნა პერსონალურ ანგარიშზე შესასვლელად, რომელიც ასევე არის მომხმარებლის ანგარიშის ნაწილი.

6.4 პირადი ინფორმაციის მიწოდებით, მომხმარებელი ნებაყოფლობით ეთანხმება ამგვარი პერსონალური ინფორმაციის შეგროვებას, გამოყენებასა და გამჟღავნებას და ადასტურებს, რომ მან მიაღწია სრულწლოვანებას და არის საქართველოს სრულუფლებიანი და შესაძლებლობების მქონე მოქალაქე.

6.5 მომხმარებელი, კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში "წაკითხვის ან მისაღები" ნიშნის ჩაწერით, ელექტრონულად მისცემს წერილობით უპირობო, შეუზღუდავ თანხმობას (ნებართვას) მისი პირადი მონაცემების დამუშავებაზე (სპეციალური კატეგორიის კატეგორიის ჩათვლით, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება) და, საჭიროების შემთხვევაში, პერსონალურ მონაცემთა ტრანსსასაზღვრო გადაცემა) „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის კანონის შესაბამისად და ასევე ეთანხმება მესამე პირების პერსონალური მონაცემების მიწოდებას, შეგროვებას, შენახვას, სისტემატიზაციას, დამუშავებას ან / და გადაცემას (ტრანსსასაზღვრო გადაცემის ჩათვლით). „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონითა და ადმინისტრაციის შინაგანაწესით დადგენილი წესით და აგრეთვე ადასტურებს, რომ იგი კარგად იცნობს პერსონალურ მონაცემთა ბაზას (ადმინისტრაციის ადგილს), რომელიც შეიცავს მის პერსონალურ მონაცემებს, მის მიზანს, სახელს და ანონიმირების მონაცემებს.

6.6 კლიენტების მიერ პერსონალური მონაცემების მიწოდება ხორციელდება მხოლოდ ამ მიზნით და იმ შემთხვევებში, რაც შეზღუდულია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკით და ამ სერვისების მომსახურების გაწევის აუცილებლობით, მაგრამ, ნებისმიერ შემთხვევაში, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად და შესაბამისობაში. მომხმარებელი ან / და კლიენტი ადასტურებს, რომ იგი კარგად იცნობს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონს, კერძოდ, ამ კანონით განსაზღვრულ მის უფლებებს

6.7 მომხმარებელი ან / და კლიენტი ასევე ეთანხმება პირადი მონაცემების მიწოდებას, შეგროვებას, შენახვას ან / და გადაცემას მესამე პირებზე, რათა მოახდინოს სისტემატიზაცია, რეკლამირების და / ან სხვა ინფორმაციის (პირდაპირი მარკეტინგის მიზნების) სისტემატიზაცია, გაგზავნა, ან / და სხვა მიზნები, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობა „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონითა და ადმინისტრაციის შინაგანაწესით დადგენილი წესით და საფუძვლით.

6.8 პერსონალური მონაცემების დამუშავების კონკრეტულ მიზანში ცვლილების შემთხვევაში, მომხმარებელი ან / და კლიენტი არ ეწინააღმდეგება მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, თუ ასეთი საჭიროება განისაზღვრება საქართველოს ამჟამინდელი კანონმდებლობით და / ან კონტრაქტორის შიდა დოკუმენტებით. პერსონალური მონაცემების მონაცემთა ბაზა იქმნება პერსონალური მონაცემების შეგროვებით, რომლებიც აუცილებელია ადმინისტრაციის მიერ დავალებების შესასრულებლად, აგრეთვე (საჭიროების შემთხვევაში) მესამე პირის მიერ.

6.9 პერსონალური მონაცემების შეგროვების, სისტემატიზაციის წესი და პრინციპები ადმინისტრაციას დამოუკიდებლად განსაზღვრავს. პერსონალური მონაცემების შენახვა ხორციელდება ფორმით, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ იდენტიფიციროთ მომხმარებელი იმ ზომამდე, რამდენადაც მოითხოვს პერსონალური მონაცემების შეგროვების დროს ადრე დასახული მიზნები.

6.10 პერსონალური მონაცემების შენახვის ვადა განისაზღვრება იმ თარიღით, როდესაც მიღწეულია მათი შეგროვებისა და დამუშავების მიზნები.

6.11 ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს ამ მონაცემების გამოყენებას მხოლოდ მომსახურების მიწოდების მიზნით და ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში აღწერილი მიზნებისათვის, მაგრამ, ნებისმიერ შემთხვევაში, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად და შესაბამისად. დაუშვებელია პირადი მონაცემების გამოყენება მისი მფლობელის თანხმობის გარეშე, შეთავაზოს ან (ან) რეკლამირების განაწილებაზე, მათ შორის ელექტრონული დოკუმენტების ან ელექტრონული შეტყობინებების მასობრივი ფოსტით.

6.12 მონაცემთა სუბიექტის თანხმობა არის მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავების საფუძველი.

11. უსაფრთხოება და პასუხისმგებლობა
11.1 ადმინისტრაცია დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს მომსახურების მომხმარებელთა და მომხმარებელთა ყველა ინფორმაციის დაცვას და უსაფრთხოებას, მაგრამ მომხმარებლებმა ასევე უნდა მიიღონ ყველა შესაძლო ზომა მის დასაცავად.
11.2 ადმინისტრაცია მკაცრად გირჩევთ, რომ მომხმარებლებმა მიიღონ ყველა სიფრთხილის დაცვა ინტერნეტში ყოფნისას ადმინისტრაციას არ შეუძლია გარანტირება, რომ მისი უსაფრთხოების ზომები ხელს შეუშლის მათ მონაცემებზე უკანონო წვდომას, თუ მომხმარებლები უსაფრთხოების ზომებს უგულებელყოფენ. ადმინისტრაცია იღებს ყველა შესაძლო ზომას საიტის მომხმარებელთა პირად მონაცემებზე უნებართვო წვდომის თავიდან ასაცილებლად, მაგრამ ადმინისტრაცია აფრთხილებს, რომ ინტერნეტის, მობილური მოწყობილობის ან უკაბელო მოწყობილობის საშუალებით მონაცემთა გადაცემა ვერ უზრუნველყოფს უსაფრთხოების სრული გარანტიას.
11.3 ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის ან მესამე მხარის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების ან სხვა ინფორმაციის სიზუსტეზე და სისრულეზე, მათ შორის ჩათვლით არასწორი / არასრული პერსონალური მონაცემების მიწოდების შემთხვევაში, სერვისით სარგებლობის ან მომსახურების მიღება შეუძლებლობის შემთხვევაში.
11.4 მომხმარებელი პასუხისმგებელია ყალბი პერსონალური მონაცემების მიწოდებაზე ან მესამე მხარის პერსონალური მონაცემების გამოყენებაზე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
11.5 ადმინისტრაცია მკაცრად გირჩევთ, რომ არ გაავრცელოთ საიტის მომხმარებლის ანგარიშის პაროლი მესამე პირებისთვის.
11.6 ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის მიერ იმ ინფორმაციის გამოყენებისთვის, რომელიც მომხმარებელმა მიაწოდა მესამე პირებს.
11.7 ასევე, ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი პერსონალური ინფორმაციის ან სხვა ინფორმაციის შინაარსზე, რომელიც მომხმარებელმა მიიღო მესამე პირებისგან.
11.8 მომხმარებელი თანახმაა არ განათავსოთ საიტზე და არ გაგზავნოთ სადმე / საიტის მეშვეობით შემდეგი ხასიათის მასალები:
11.8.1 მონაცემები, რომლებიც ავტომატურად გადაეცემა სერვისს მისი გამოყენების პროცესში, მომხმარებლის მოწყობილობაში დამონტაჟებული პროგრამის გამოყენებით, IP მისამართის ჩათვლით, ქუქი-ფაილების შესახებ ინფორმაციის, მომხმარებლის ბრაუზერის შესახებ ინფორმაციის შესახებ (ან სხვა პროგრამასთან, რომელსაც წვდება სერვისები), დრო წვდომა, მოთხოვნილი გვერდის მისამართი.
11.8.2 მომხმარებლის შესახებ სხვა ინფორმაცია, თუ მისი შეგროვება ან / და დებულება მითითებულია გარკვეულ სერვისების მარეგულირებელ დოკუმენტებში.

12. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შეცვლა
12.1 ადმინისტრაციას უფლება აქვს შეცვალოს ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. მიმდინარე გამოცემაში ცვლილებების შეტანისას მითითებულია ბოლო განახლების თარიღი. პოლიტიკის ახალი ვერსია ძალაში შედის საიტზე გამოქვეყნების დღიდან, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული პოლიტიკის ახალი ვერსიით. მიმდინარე გამოცემა ყოველთვის შემდეგ გვერდზე: https: //axiomaschool.ge/policyhtml

13. მონაცემთა გადაცემის უფლება ექვემდებარება მონაცემთა გასწორებას, განახლებას, დამატებას, დაბლოკვას, წაშლას და განადგურებას
13.1 მონაცემთა სუბიექტის თხოვნით, მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია შეასწოროს, განაახლოს, შეავსოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები, თუ ისინი არასრული, არაზუსტია, არ განახლებული ან შეგროვებული და არალეგალურად დამუშავებულია.
13.2 მონაცემთა დამმუშავებელმა უნდა აცნობოს ყველა მიმღებს მონაცემთა კორექტირების, განახლების, დამატების, დაბლოკვის, წაშლის ან განადგურების შესახებ, თუ ამგვარი ინფორმაციის მიწოდება შეუძლებელია მრავალი მიმღების და არაპროპორციული ხარჯების გამო. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს უნდა ეცნობოს ეს უკანასკნელი გარემოება.
13.3 პოლიტიკის2 პუნქტის შესაბამისად ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში, მიმღები ვალდებულია შეასწოროს, განაახლოს, შეავსოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები შესაბამისად.

14. მონაცემთა გასწორების, განახლების, დამატების, დაბლოკვის, წაშლისა და განადგურების პროცედურა
14.1 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნა შეიძლება წარდგენილ იქნეს წერილობითი ფორმით, ზეპირად ან ელექტრონული გზით.
14.2 მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის მიღებიდან 15 დღის განმავლობაში, მონაცემთა დამმუშავებელმა უნდა შეასწოროს, განაახლოს, შეავსოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები ან აცნობოს მონაცემთა სუბიექტს უარის თქმის საფუძვლების შესახებ.
14.3 თუ პირი, რომელიც ამუშავებს მონაცემებს მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნების მიღების გარეშე, თვლის, რომ მისთვის ხელმისაწვდომი მონაცემები არასრული, არაზუსტია ან არ განახლებული, მან უნდა გამოსწორდეს ან განაახლოს ისინი შესაბამისობაში და ამის შესახებ აცნობოს მონაცემთა სუბიექტს.
14.4 მას შემდეგ, რაც მონაცემთა სუბიექტი წარადგენს ასეთ მოთხოვნას, მონაცემთა დამმუშავებელი (ადმინისტრაცია) უფლებამოსილია დაბლოკოს მონაცემები განმცხადებლის მოთხოვნის საფუძველზე.
14.5 მონაცემების დაბლოკვის გადაწყვეტილება მიიღება შესაბამისი მოთხოვნის წარდგენიდან 3 დღის ვადაში და ძალაშია მანამ, სანამ მონაცემების დამმუშავებლის მიერ არ მიიღება გადაწყვეტილება მონაცემების გასწორების, განახლების, დამატების, წაშლის ან განადგურების შესახებ.
14.6 მონაცემების დაბლოკვის გადაწყვეტილებას იმ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც არსებობს დაბლოკვის მიზეზი, უნდა დაერთოს შესაბამის მონაცემებს.

15. პერსონალური მონაცემების ანონიმიზაცია
15.1 სტატისტიკური მიზნებისათვის, ისტორიული, სამეცნიერო, სოციოლოგიური, სამედიცინო კვლევების, იურიდიული დოკუმენტაციის ჩასატარებლად, ადმინისტრაცია დეპერსონალიზაციას უკეთებს პერსონალურ მონაცემებს, მისგან ამოიღებს იმ ნაწილს, რომელიც საშუალებას გაძლევთ იდენტიფიციროთ ინდივიდი, გადააკეთოთ ისინი ანონიმურ ინფორმაციად, რომელიც არ შეიძლება ასოცირებული იყოს დადგენილ ინფორმაციასთან ან იდენტიფიცირებულ პიროვნებასთან.
15.2 დეპერსონალიზაციის შემთხვევაში, მოხდება შესაბამისი პერსონალური მონაცემისთვის დადგენილი კონფიდენციალურობის რეჟიმი.

16. უკუკავშირი
16.1 ყველა შემოთავაზება ან შეკითხვა ამ პოლიტიკასთან დაკავშირებით უნდა ეცნობოს ადმინისტრაციას ადმინისტრაციულ მისამართზე "კონტაქტების" განყოფილებაში მითითებულ მისამართზე. საიტის მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს ნებისმიერი განმარტება იმ საკითხების შესახებ, რომლებიც ეხმიანება მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, ასევე ინფორმაციას პირდაპირი მარკეტინგის შესახებ მომხმარებელთა საქმიანობის მონიტორინგის მექანიზმებსა და მეთოდებზე, აგრეთვე, ასეთ შემთხვევებში თანხმობის მიღების პროცედურას; აგრეთვე პირადი მონაცემების შეგროვებაზე უარის თქმის უფლება და თანხმობის გატანის მეთოდი ადმინისტრაციასთან დაუკავშირდით "კონტაქტები" განყოფილებაში მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე.


17. დასკვნითი დებულებები, სხვა პირობები
17.1 ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ძალაშია განუსაზღვრელი ვადით, მომხმარებლის მიერ საიტის გამოყენების მთელი პერიოდის განმავლობაში, სანამ არ შეიცვლება ახალი ვერსიით.
17.2 ადმინისტრაციას უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეცვალოს ამ წესის პირობები საიტზე გამოაქვეყნოს მათი ახალი რედაქცია. მომხმარებელი ვალდებულია რეგულარულად გადახედოს საიტზე გამოქვეყნებული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ტექსტს, რათა გაეცნოს მას ცვლილებებს.
17.3 ადმინისტრაცია ყველა გონივრულ ძალისხმევას ახდენს საიტის არასრულფასოვნებისა და გაუმართაობების თავიდან ასაცილებლად, თუმცა, ეს არ იძლევა გარანტიას უწყვეტი ოპერაციის შემთხვევაში, თუ ეს გამოწვეულია მისი კონტროლის მიღმა გარე ფაქტორებით (DDOS შეტევები და ა.შ.), არ არის პასუხისმგებელი მასზე და არ იღებს ვალდებულებას შეატყობინოს მომხმარებლებს. ასეთი შეფერხებების შესახებ, თუ ასეთი შეფერხებები 48 საათზე მეტხანს არ გაგრძელებულა, ხოლო ადმინისტრაციას აქვს ტექნიკური შესაძლებლობა აცნობოს საიტზე.
17.4 ადმინისტრაციას უფლება აქვს ნებისმიერ დროს ამოიღოს ნებისმიერი ინფორმაცია საიტის მხრიდან საკუთარი ინიციატივით.
17.5 ადმინისტრაცია გარანტიას უწევს პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობას, მიიღებს ყველა შესაძლო ორგანიზაციულ და ტექნიკურ ზომას, რომელიც აუცილებელია პერსონალური მონაცემების დასაცავად მას უკანონო ან შემთხვევითი წვდომისგან, წაშლა, შეცვლა, დაბლოკვა, კოპირება, უკანონო ან უნებართვო განაწილება, აგრეთვე სხვა უკანონო ქმედებები.
17.6 ყველა საკითხი, რომელიც არ არის რეგულირებული ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკით, რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და ადმინისტრაციის ადგილობრივი დოკუმენტების შესაბამისად.